W jaki sposób sprzedaż należności wpłynie na rozliczenie podatku VAT?

Zamierzamy sprzedać firmie windykacyjnej należności, co do których skorzystaliśmy z ulgi na złe długi. Dług odsprzedajemy, odzyskując 90% należności.
W jaki sposób sprzedaż należności wpłynie na rozliczenie podatku VAT

 

Sprzedaż wierzytelności do firmy windykacyjnej będzie skutkowała koniecznością rozliczenia podatku należnego pod datą otrzymania wynagrodzenia z tytułu zbycia wierzytelności od podmiotu na rzecz, którego wierzytelność zostanie sprzedana.
Uzasadnienie:
W opisanej sprawie zastosowanie znajdą przepisy wynikające z art. 89a ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. We wskazanych regulacjach czytamy: w przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, o której mowa w art. 89a ust. 1, należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części.
Zbycie wierzytelności po wykonaniu korekty podatku należnego wymusza konieczność tzw. korekty odwrotnej. Takie stanowisko prezentuje np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 1 lipca 2013 r., ILPP1/443-296/13-2/NS. W interpretacji czytamy: w przypadku sprzedaży wierzytelności, która uprzednio została objęta korektą podatku należnego (jako wierzytelność, której nieściągalność została uprawdopodobniona), za kwotę niższą niż wartość wierzytelności wynikająca z tytułu niezapłaconych przez dłużnika faktur, podatnik będzie zobowiązany dokonać zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego, w rozliczeniu za okres, w którym należność zostanie zbyta, o kwotę wartości tej wierzytelności, wynikającą z tytułu niezapłaconych przez dłużnika w części faktur, tj. w wysokości dokonanej wcześniej korekty VAT. Zdaniem organu podatkowego, w takiej sytuacji nie ma znaczenia po jakiej cenie wierzytelność została zbyta. Podatnik zbywając wierzytelność przestaje być wierzycielem, gdyż prawa przysługujące dotychczasowemu wierzycielowi w zakresie sprzedanej wierzytelności przechodzą na nabywcę wierzytelności. Przepis art. 89a ust. 4 u.p.t.u. obowiązek dokonania stosownej korekty wiąże z faktem uregulowania należności lub jej zbycia w jakiejkolwiek formie. W takim przypadku nie ma zastosowania zasada stosowana przy częściowym uregulowaniu należności, gdyż zbycie wierzytelności, nawet po cenie niższej od jej faktycznej wartości, nie uprawnia do częściowego zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego z uwagi na fakt, że wierzyciel dokonując zbycia wierzytelności zrezygnował z praw związanych z jej egzekwowaniem.
Stąd też, konieczne będzie rozliczenie przez Państwa podatku należnego. Tu warto wskazać, że powyższe rozwiązanie obowiązuje od nowelizacji przepisów art. 89a u.p.t.u. tj. od 1 stycznia 2013 r. Od wskazanej daty zagadnienie odwrotnej korekty w przypadku zbycia wierzytelności zostało unormowane w sposób jednoznaczny w regulacjach art. 89a ust. 4 u.p.t.u. W stanie prawnym do 31 grudnia 2012 r. zbycie wierzytelności nie wywoływało konieczności odwrotnej korekty. Takie stanowisko prezentowane jest w judykaturze np. w wyroku NSA z dnia 12 września 2013 r., I FSK 1337/12, czy wyroku WSA w Krakowie z dnia 11 grudnia 2013 r., I SA/Kr 1616/13.
Autor: Lidia Wolańska


Tags: , , , , , , , , , , ,
 

Dodaj odpowiedź

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>