Showing posts tagged with: firma

Czy można wliczyć nauczycielce do stażu pracy okres pracy w gospodarstwie rolnym?

Nauczycielka zwraca się z prośbą o wliczenie do stażu pracy pracę w gospodarstwie rolnym. Czy można jej zaliczyć ten okres? W okresie od 21 lipca 1973 r. do 30 września 1976 r. pracowała w gospodarstwie rolnym (stanowiącym jej własność) obszar 1.04 ha. W okresie pracy w gospodarstwie uczyła się w szkole ponadpodstawowej. W dniu 1 października 1976 r. rozpoczęła studia wyższe. Przedmiotowe gospodarstwo stanowiło jej własność od dnia 3 czerwca 1970 r. Przedłożyła oświadczenie w sprawie zatrudnienia, zaświadczenie z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zeznania świadków.  

 

Czytaj więcej

Optymalizacja wysokości składki ZUS

W zakresie opisanym w temacie do tej pory często wykorzystywano firmę zarejestrowaną w kraju Unii Europejskiej, przy faktycznie wykonywanej działalności w Polsce. Wiemy już, że od pewnego czasu wiąże się to jednak z dużym ryzykiem kontroli ZUS. 

Mamy jednak nowy, zgodny z prawem sposób na unikanie płacenia składek. Rozwiązanie, o którym mowa umożliwia nam art. 1 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE L nr 166, poz. 1 z 30 kwietnia 2004 r.). Od maja 2010 r. kwestie dotyczące właściwego ustawodawstwa reguluje rozporządzenie wykonawcze Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. (Dz.U. UE nr 284, poz. 1 z października 2009 r.).

 

Czytaj więcej

Jak ZUS zawyża wysokość składek

Ostatnie publikacje wskazują na istotne różnice w funkcjonowaniu w Polsce małych firm (do 9 osób) w porównaniu do firm dużych (powyżej 9 osób). Otóż okazuje się , że w 2013 r. (GUS nie udostępnia aktualnie nowszych danych)  przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło w firmach dużych 4 005, 97 zł a w firmach małych… 2 155, 62 zł! Różnica jest zatem ogromna.

Słusznie zauważa się zatem, że obciążenia ZUS są aktualnie mocno  nieadekwatne do realiów małego przedsiębiorcy. Dodatkowo obciążającą dla tej grupy firm jest przyjęta metodologia szacowania wysokości składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Te daniny obliczane są na podstawie prognozowanego przez ministra przeciętne wynagrodzenia. Parametr ten na 2014 r. wynosił 3746 zł, co wyraźnie odbiega od realiów małego przedsiębiorcy.

 

Czytaj więcej