Czy można wliczyć nauczycielce do stażu pracy okres pracy w gospodarstwie rolnym?

Nauczycielka zwraca się z prośbą o wliczenie do stażu pracy pracę w gospodarstwie rolnym.
Czy można jej zaliczyć ten okres?
W okresie od 21 lipca 1973 r. do 30 września 1976 r. pracowała w gospodarstwie rolnym (stanowiącym jej własność) obszar 1.04 ha. W okresie pracy w gospodarstwie uczyła się w szkole ponadpodstawowej.
W dniu 1 października 1976 r. rozpoczęła studia wyższe. Przedmiotowe gospodarstwo stanowiło jej własność od dnia 3 czerwca 1970 r. Przedłożyła oświadczenie w sprawie zatrudnienia, zaświadczenie z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zeznania świadków.

 

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310), ilekroć przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego wlicza się pracownikowi także:
okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,
przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Podstawą zaliczenia przez pracodawcę omawianego okresu pracy do stażu pracowniczego jest zaświadczenie, jakie na wniosek osoby zainteresowanej wystawia właściwy urząd gminy. Zaświadczenie to powinno zostać wystawione na podstawie posiadanych przez właściwy organ gminy dokumentów. W przypadku zaś, gdy organ gminy nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia o pracy zainteresowanej osoby w indywidualnym gospodarstwie rolnym – fakt pracy w gospodarstwie rolnym może zostać udowodniony na podstawie zeznań co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne (zeznania na okoliczność, że zainteresowana osoba faktycznie pracowała w określonych okresach w danym gospodarstwie rolnym). Ustawa nie dopuszcza natomiast jako dowodu zaświadczeń opartych np. na oświadczeniach zainteresowanej osoby.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 października 2001 r. II SA 1858/01, stwierdził, że „przez prowadzenie gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1990 r. o wliczeniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy należy rozumieć samodzielną lub przy pomocy innych osób (osób bliskich, pracowników najemnych) faktyczną pracę w gospodarstwie rolnym wykonywaną na własny rachunek w charakterze właściciela bądź posiadacza.”
Za gospodarstwo rolne uważa się – w świetle kodeksu cywilnego – grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Wśród kryteriów „gospodarstwa rolnego” nie wymienia jego obszaru; zatem gospodarstwem rolnym w konkretnym przypadku może być gospodarstwo, które ma obszar nawet mniejszy niż 1 ha (tak wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 lutego 1998 r. I PKN 511/97, OSNAP 1999/1/19).
Wliczenie okresu pracy w gospodarstwie do pracowniczego stażu pracy jest możliwe, jeśli pracownik udowodni, że faktycznie w danym okresie wykonywał tę pracę. Dlatego też istotne w tym przypadku jest, czy w okresie nauki w szkole pracownik mógł faktycznie wykonywać pracę w gospodarstwie rolnym (czy np. pozwalała na to odległość między szkołą a miejscem położenia gospodarstwa).
Stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418), do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli na mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu. W myśl powyższego przepisu – okres pracy w gospodarstwie rolnym podlega zaliczeniu do okresu pracy, uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej.
Również przepis § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181) stanowi, że do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Z przepisu tego wynika, że przy ustalaniu uprawnień do dodatku stażowego należy również uwzględnić okresy pracy w gospodarstwie rolnym (na zasadach określonych w odrębnych przepisach, czyli w ustawie z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy).
W związku z powyższym, jeśli pracownik spełnia powyższej omówione warunki i przedłoży stosowne dokumenty, to okres pracy w gospodarstwie należy pracownikowi doliczyć do pracowniczego stażu pracy.

Autor: Lidia Wolańska

 

Tags: , , , , , ,
 

Dodaj odpowiedź

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>