Czy do podstawy zasiłku macierzyńskiego wliczamy dodatek stażowy, czy też wypłacamy go obok zasiłku jako bezskładkowy?

Czy do podstawy zasiłku macierzyńskiego wliczamy dodatek stażowy, czy też wypłacamy go obok zasiłku jako bezskładkowy?
Przy wynagrodzeniu chorobowym płatnym przez pracodawcę dodatku stażowego nie wliczam do podstawy, tylko wypłacam jako bezskładkowe. Nie jestem pewna czy to jest prawidłowe, a słyszałam, że przy zasiłku macierzyńskim nie powinno być innych wynagrodzeń poza zasiłkiem.

 

Na podstawie art. 36 i 38 w związku z art. 47 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512), podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego przysługującego ubezpieczonemu, będącemu pracownikiem, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstało uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego. Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia, w trakcie którego powstało prawo pracownika do zasiłku macierzyńskiego.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego ustala się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez ubezpieczonego będącego pracownikiem za okres 12 miesięcy, przez liczbę tych miesięcy.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), dodatek za wysługę lat stanowi składnik wynagrodzenia nauczycieli, a zatem dodatek ten powinien zostać uwzględniony w podstawie zasiłku macierzyńskiego.
Dodatek za staż pracy nie byłby uwzględniony przy ustalaniu podstawy zasiłku macierzyńskiego tylko wówczas, jeśli przepisy o wynagradzaniu nie przewidują zmniejszania tego dodatku za okres pobierania zasiłku.
W przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat określa regulamin uchwalony przez radę gminy (radę powiatu, sejmik województwa). A zatem – jeśli regulamin ten przewiduje, że nauczycielowi w czasie urlopu macierzyńskiego przysługuje dodatek za staż pracy, wówczas dodatek ten nie wejdzie do podstawy zasiłku macierzyńskiego.
W przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej zastosowanie będą natomiast miały przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz. U. Nr 60, poz. 494), w myśl których dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Autor: Blog Finetto


Tags: , , , , , , ,
 

Dodaj odpowiedź

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>